Bekämpningsmedel

Som bekämpningsmedel räknas alla medel som syftar till att döda eller förhindra tillväxt av växter, svampar eller insekter. Såsom insektsmedel, svampmedel, ogräsmedel men också produkter som träskyddsmedel och båtbottenfärg.

Den som överväger att använda växtskyddsmedel ska så långt det är möjligt välja den metod eller medel som är minst skadlig för människors hälsa och miljön.

Tillstånd eller anmälan, till och med 1 oktober 2021

 • Tillstånd krävs för närvarande för att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel på tomtmark vid flerfamiljshus och inom vattenskyddsområde.
 • Anmälan krävs för att sprida bekämpningsmedel på idrottsanläggningar, banvallar och skolgårdar.

Lantbruket är undantagna från tillstånds och anmälningsplikt bortsett från då bekämpningsmedel avses spridas inom vattenskyddsområde.

Den 1 oktober 2021 träder nya regler i kraft

Förbud mot spridning av bekämpningsmedel gäller på:

 • skolgårdar och gårdar till förskolor
 • lekplatser
 • i parker
 • trädgårdar och andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • på tomtmark för bostadshus
 • krukväxter i trädgårdar
 • koloniträdgårdsområden
 • i växthus som inte används yrkesmässigt samt på växter inomhus, utom i produktionslokaler, lagerlokaler och dylikt.
 • ängs- och betesmark som inte är lämplig att plöja

Tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden krävs för spridning:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden och andra ytor, både genomsläppliga och hårdgjorda.

Anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden krävs för spridning:

 • vid vägområden för bekämpning av invasiva arter eller karantänskadegörare.
 • på banvallar
 • vid områden som inte kräver tillstånd eller där förbud råder och ytan överstiger 1000 kvadratmeter där allmänheten har tillträde

Växtskyddsmedel som innebär begränsad risk för människors hälsa och miljön får dock fortsatt användas i trädgårdar och parker. Dessa medel får undantag från förbudet mot växtskyddsmedel, enligt ett nytt beslut från Kemikalieinspektionen som gäller samma dag som förbudet.

Man kan få tag på den nya förordningen om bekämpningsmedel på Riksdagens webbsida.

Bekämpningsmedel ska vara godkänt av kemikalieinspektionen

Ett bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige ska vara godkänt av kemikalieinspektionen. Förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer och skyddsföreskrifter.

Bekämpningsmedel klassas in i 3 olika klasser:

 • Klass 1: endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd
 • Klass 2: endast för yrkesmässigt bruk
 • Klass 3: får användas av alla

För att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel på tomtmark vid flerfamiljshus eller inom vattenskyddsområde ansöker man om tillstånd hos Miljö-Hälsa.

För att sprida bekämpningsmedel på idrottsanläggningar, banvallar och skolgårdar ska en anmälan lämnas in till Miljö-Hälsa.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: