En barnskötare arbetar med att stimulera barns utveckling och lärande både motoriskt, intellektuellt, språkligt, socialt och emotionellt genom fri och styrd lek och mycket utevistelse.

Beskrivning av programmet

En barnskötaren ska ha goda kunskaper om ledarskap, kommunikation och att arbeta utifrån läroplanen som finns för förskola (Lpfö18).
Barnskötaren ska tillsammans med arbetslaget utforma och genomföra det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen. Det pedagogiska arbetet ska ge förutsättningar för det livslånga lärandet för barnen. Dokumentation och kommunikation är centrala delar av uppdraget.
Utbildningen omfattar 900 gymnasiepoäng och det finns även möjlighet till ett gymnasiearbete som omfattar 100 gymnasiepoäng. Den genomförs under ett läsår och pågår under 44 veckor.

Kursplan:

  • Människors miljöer, 100p
  • Pedagogiskt arbete, 200p
  • Skapande verksamhet, 100p
  • Lärande och utveckling, 100p
  • Specialpedagogik, 100p
  • Pedagogiska teorier och praktiker, 100p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100p
  • Barns lärande och växande, 100p
  • Gymnasiearbete 100p

Genomförande

Utbildningen är teoretisk men praktiska moment ingår i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), som är en obligatorisk del av utbildningen.
I utbildningen ingår 10 veckors APL under två perioder (höst- och vårtermin).

Rekommenderade förkunskaper

Utbildningen är på gymnasial nivå så rekommenderade förkunskaper är motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Utbildningen är teoretisk men praktiska moment ingår i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), som är en obligatorisk del av utbildningen.

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSNlänk till annan webbplats.
Heltid innebär att du studerar ca 40 timmar per vecka.

För att få arbeta inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet måste man lämna registerutdrag från polisens belastningsregister till arbetsgivaren.

Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledarna: syvcampus@lidkoping.se

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?