Föreningsbidrag för föreningar inom Kultur & Fritid

Kultur & Fritid har ett nytt boknings- och bidragsystem, e-serve. För att ni som förening ska kunna söka bidrag behöver ni skapa konto i e-serve, detta görs i två steg.

 1. Först måste du skapa ett konto som privatperson, detta görs med hjälp av Bank-id, hur du gör i detalj finns förklarat i denna filmen: Länk till annan webbplats.
 2. När du skapat ditt privatpersonskonto kan du skapa föreningens konto, hur du gör detta finns förklarat i denna film: Länk till annan webbplats.

När ni skapat ert föreningskonto är det en del uppgifter som kan fyllas i, detta behöver ni inte göra vid det första tillfället ni loggar in, det kan ni göra när som helst när ni loggar in.

När ni skapat era konton är ni redo att söka bidrag.

Det är viktigt att tänka på att använda föreningsprofilen när ni söker bidrag!

Syftet med kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningar är att:

 • främja berikande kultur och fritid
 • genom fler aktörer skapa ett utökat och bredare utbud av berikande kultur och fritid för medborgare och besökare att ta del av eller utöva
 • skapa aktiva och engagerade medborgare vilket bidrar till delaktighet, meningsfullhet och ökad demokrati.

Stöd till föreningar ges genom möjligheten att hyra kommunala lokaler och anläggningar med subventionerad hyra och med kontanta bidrag för olika ändamål.

Kultur- och fritidsnämnden stöttar de föreningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde.

Principerna för fördelning är:

 • Ett föreningsliv tillgängligt och öppet för alla
 • Prioritering av barn och unga
 • Jämlikhet – allas rätt att delta
 • Jämställdhet – samma rättigheter för flickor/pojkar, kvinnor/män

Kriterier för stödberättigade föreningar

Är din förening redan godkänd som stödberättigad så behöver man inte ansöka om det igen.

För att få hyra kommunala lokaler till ett subventionerat pris och ha möjlighet att söka kontanta bidrag krävs att en förening ansöker om att vara stödberättigad och lever upp till kriterierna för stödberättigade föreningar. Relationen mellan förening och kommun ska präglas av förtroende och kommunen har tillit till de uppgifter som föreningen lämnar.

En stödberättigad förening ska vara en ideell förening, vilket innebär att dess ändamål och/eller dess verksamhet är ideell (enligt Skatteverkets definition) och föreningen får då ett särskilt organisationsnummer. För att vara stödberättigad ska föreningen även vara allmännyttig och därmed leva upp till följande krav (enligt Skatteverkets definition)

Ändamålskravet:

Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

Verksamhetskravet:

Föreningen ska i den faktiskt bedrivna verksamheten också till minst 90-95 procent tillgodose allmännyttiga ändamål.

Öppenhetskravet

Föreningen ska vara öppen för alla som delar föreningens målsättning och vill följa dess stadgar, även om det kan finnas godtagbara naturliga begränsningar.

Fullföljdhetskravet

Föreningens inkomster ska komma till användning för den allmännyttiga verksamheten.

Det finns även andra krav för att vara en stödberättigad förening:

 • Föreningens verksamhet ska vara riktad till kommuninvånare i Lidköpings kommun.
 • En medlemsavgift ska tas ut.
 • Arbetssättet i organisationen ska vara demokratiskt.
 • Verksamheten ska främja jämställdhet och mångfald, motverka diskriminering och bidra till hållbar utveckling.
 • Verksamheten ska underlätta för individer med funktionsnedsättning att delta.

 • hyra lokaler och anläggningar till subventionerat pris
 • söka bidrag för utveckling
 • söka bidrag för renoveringar

Verksamhet för barn och unga

 • söka bidrag för aktiva medlemmar
 • söka bidrag för lokaler och anläggningar

Publik verksamhet

 • söka bidrag för kulturarrangemang, produktioner och program
 • söka bidrag för samlingslokaler
 • söka bidrag för lokalt kulturarv

Är din förening redan godkänd som stödberättigad så behöver man inte ansöka om det igen.

Här ansöker ni om att bli stödberättigad förening Länk till annan webbplats.

Bli stödberättigad förening

För att få hyra kommunala lokaler till ett subventionerat pris och ha möjlighet att söka kontanta bidrag krävs att en förening ansöker om att vara stödberättigad och lever upp till kriterierna för stödberättigade föreningar.

Ansök senast en månad innan första bidragsansökan.

Bidrag för aktiva medlemmar

Ansökan senast 1 oktober

Bidrag till verksamhetslokaler och anläggningar

Ansökan senast 1 oktober

Bidrag för kulturarrangemang, produktioner och programverksamhet

Ansökan senast 1 oktober eller löpande under året.

Bidrag till samlingslokaler

Ansökan senast 1 oktober.

Bidrag för det lokala kulturarvet

Ansökan senast 1 oktober.

Bidrag för utveckling

Ansökan löpande under året.

Bidrag för renoveringar

Ansökan senast 1 maj eller 1 december.

För föreningar med barn- och ungdomsverksamhet gäller dessutom att föreningen inom sin verksamhet ska leva upp till följande krav:

 • Verksamheten ska vara förenlig med FN:s konvention om barns rättigheter.
 • Verksamheten ska aktivt arbeta mot alkohol, droger, mobbning, diskriminering, kränkningar, trakasserier och våld.
 • Idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska leva upp till Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.

En förening kan ansöka om att bli stödberättigad och ska då uppfylla ovanstående krav. Kultur- och fritidsnämnden kan granska stödberättigade föreningar för att se om de lever upp till dessa kriterier. En förening som har brister och inte rättar till dessa inom skälig tid, upphör att vara stödberättigad.

 • Ekonomiska föreningar
 • Politiska föreningar
 • Elevföreningar som uppbär någon form av stöd från skolan
 • Föreningar knuten till svenska försvaret
 • Supporterklubbar
 • Trossamfund

Medlemsbidrag fördelas dels till idrottsverksamhet, dels till övrig verksamhet för barn och unga. Stödet betalas ut för aktiva föreningsmedlemmar som är barn och unga 7-25 år. Budgeterade medel fördelas mellan föreningar utifrån antalet aktiva medlemmar.

För att räknas som aktiv medlem krävs att man deltagit vid minst åtta ledarledda sammankomster under ett kalenderår. En förening måste ha minst tio aktiva medlemmar för att bidrag ska betalas ut.

Alla föreningar som söker bidrag för aktiva medlemmar ska bifoga en plan över arbetet mot alkohol, droger, mobbning, diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld samt hur verksamheten bedrivs så att barn och unga med funktionsnedsättning kan delta.

Här ansöker du om bidrag till verksamhet för barn och unga Länk till annan webbplats.

Ansök senast 1 oktober

En förening som äger eller hyr en anläggning eller lokal kan få ett bidrag för hyran/driften under förutsättning att lokalen/anläggningen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler och anläggningar. Bedömningen av om en lokal/anläggning är ett angeläget komplement bedöms utifrån att det dels ska finnas verksamhet för barn och unga i viss omfattning, dels att verksamheten inte kan förläggas i kommunala lokaler till följd av att de kommunala lokalerna saknar rätt funktion, saknar kapacitet eller ligger för långt bort.

Beroende på typ av lokal eller anläggning varierar nivån på bidraget.

Nivå på bidrag

Kategori

Kostnadstäckning

Maxbidrag

Nivå 1

Max 50% av godkända lokalkostnader*

200 000 SEK

Nivå 2

Max 50% av godkända lokalkostnader

150 000 SEK

Nivå 3

Max 50% av godkända lokalkostnader

100 000 SEK

Nivå 4

Max 50% av godkända lokalkostnader

75 000 SEK

Nivå 5

Max 50% av godkända lokalkostnader

50 000 SEK

Nivå 6

Max 50% av godkända lokalkostnader

25 000 SEK

* Hyra/arrende, uppvärmning, el, vatten, sophämtning, slamtömning, sotning, fastighetsförsäkring, övriga driftskostnader (t ex snöröjning, städning, planskötsel), bredband.

Föreningen ska bifoga kopior som styrker kostnaderna.

Bidrag till verksamhetslokal och anläggning kan inte sökas för lokaler som redan subventioneras av kommunen. Lokal- och anläggningsbidrag ges inte till del av lokal/anläggning som används för kommersiell verksamhet t ex om en förening hyr ut till näringsidkare (restaurang, butik eller annat).

Vid uthyrning av lokal/anläggning minskas bidraget med 50 % av hyresintäkt som överstiger ett prisbasbelopp.

Bidrag för lokal kan bara sökas för ett ändamål – verksamhetslokal eller samlingslokal.

Om en lokal eller anläggning, som har bedömts som angelägen, inte längre prioriteras och verksamheten inte har beretts plats i kommunala lokaler, ska detta meddelas i så god tid att föreningen har möjlighet att ställa om verksamheten. Orsaken till detta är att det kan vara svårt för föreningar att minska sina lokalkostnader snabbt. Förändringar kan alltid ske till följd av förändringar i regelverk eller nämndens budget.

Här ansöker du om bidrag till verksamhetslokaler och anläggningar Länk till annan webbplats.

Ansök senast 1 oktober

Föreningar som arrangerar publik kulturell verksamhet har möjlighet att få bidrag för arrangemang som exempelvis teaterföreställningar, konserter eller festivaler. För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka om ett samlat bidrag för arrangemang under en säsong alternativt att söka vid varje enstaka tillfälle.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier

 • i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud av publika arrangemang,
 • i vilken utsträckning arrangemangen är nyskapande,
 • i vilken utsträckning arrangemangen har samhällsrelevans och lokalt publikt intresse.
 • i vilken utsträckning insatsen har barn- och ungdomsprofil

Arrangemang som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. För arrangemang med inträde, där budgeten för arrangemanget är osäker, är det möjligt att ansöka om en förlustgaranti upp till ett beslutat belopp.

Här ansöker du bidrag till publik verksamhet Länk till annan webbplats.

Ansök senast 1 oktober.

Ansök Löpande under året.

Under delegationsnivå 25 000 kr senast 1 månad före arrangemangets genomförande.

Över delegationsnivå 25 000 kr senast 3 månader före arrangemangets genomförande

En förening som äger en egen samlingslokal kan få ett bidrag för lokalkostnaderna.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • i vilken utsträckning lokalen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler (avstånd till kommunala lokaler och nyttjandegrad)
 • i vilken utsträckning lokalen bidrar till en levande landsbygd
 • i vilken utsträckning lokalen nyttjas till barn- och ungdomsverksamhet

Bidrag till samlingslokaler kan inte sökas för sådana lokaler som redan subventioneras av kommunen. Bidrag ges inte till del av lokal/anläggning som används för kommersiell verksamhet t ex om förening hyr ut till näringsidkare (restaurang, butik eller annat).

Vid uthyrning av lokal/anläggning minskas bidraget med 50 % av hyresintäkt som överstiger ett prisbasbelopp.
Bidrag för lokal kan bara sökas för ett ändamål – verksamhetslokal eller samlingslokal.

Om en lokal som har bedömt ett angeläget komplement inte längre prioriteras, ska detta meddelas i så god tid att föreningen har möjlighet att ställa om verksamheten. Orsaken till detta är att det kan vara svårt för föreningar att minska sina lokalkostnader snabbt. Förändringar kan alltid ske till följd av förändringar i regelverk eller nämndens budget.

Här ansöker du om bidrag till samlingslokaler Länk till annan webbplats.

Ansök senast 1 oktober.

Föreningar som gör en insats för att synliggöra, bevara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet och lokala kulturhistoriska värden kan få bidrag för detta. Det gäller inte byggnadsantikvariska insatser.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier

 • i vilken omfattning insatsen bidrar till att synliggöra kulturarvet,
 • i vilken omfattning insatsen bidrar till att bevara kulturarvet,
 • i vilken omfattning insatsen bidrar till att göra kulturarvet tillgängligt,
 • i vilken utsträckning insatsen har barn- och ungdomsprofil

Här ansöker du om bidrag för det lokala kulturarvet Länk till annan webbplats.

Ansök senast 1 oktober.

Bidrag för utveckling kan ges för särskilda satsningar i syfte att utveckla och förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök, satsningar för att nå nya målgrupper eller insatser för hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald eller motverka diskriminering.

Bidrag kan sökas för:

 • utbildningar som utvecklar föreningens verksamhet
 • samverkan med andra aktörer
 • nya arrangemang som bidrar till ett publikt utbud och ett destinationsvärde för Lidköping
 • insatser för att nya målgrupper ska ta del av föreningens verksamhet
 • insatser som stödjer en hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald eller motverkar diskriminering.

Ansökningar kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • i vilken utsträckning insatsen har barn- och ungdomsprofil
 • i vilken utsträckning insatsen sker i samverkan

Bidraget kan betalas ut i max tre år.

Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om att under ett år avsätta utvecklingsbidraget för insatser inom ett prioriterat område.

Här ansöker du om bidrag för utveckling Länk till annan webbplats.

Ansök löpande under året.

Bidrag kan sökas till nyanläggning eller större renoverings- och underhållsarbeten på fastigheter/anläggningar som används och ägs i föreningens verksamhet. Bidrag utgår inte för eget arbete, inventarier eller till del av lokal/anläggning som används för kommersiell verksamhet t ex om förening hyr ut till näringsidkare (restaurang, butik eller annat).

Ansökan om bidrag kan inte lämnas in på redan påbörjat/avslutat arbete.

Förening som drabbas av akuta problem som måste åtgärdas omgående, har möjlighet att ansöka om bidrag i anslutning till det inträffade. Föreningen kan i detta fall få ett förhandsbesked.

Ansökan kan göras vid två tillfällen per år. Beviljat bidrag betalas ut när verifikationer, till exempel fakturakopior redovisats. Bidraget ska användas inom två år.

Här ansöker du om bidrag för renoveringar Länk till annan webbplats.

Ansök senast 1 maj eller 1 december.

Kultur- och fritidsnämndens relation till föreningar bygger på ömsesidigt förtroende. För att detta förtroende och allmänhetens förtroende för verksamheten inte ska rubbas, krävs vissa grundläggande regler.

 • En stödberättigad förening ska medverka vid och underlätta en granskning av om man uppfyller kultur- och fritidsnämndens kriterier för stöd.
 • Föreningar som tar emot kontanta bidrag ska kunna visa att pengarna används för avsett ändamål.
 • Kultur- och fritidsnämnden kan tillsammans med de egna revisorerna när som helst granska föreningens underlag för bidragsansökan.
 • Bidrag som betalats ut på felaktiga grunder ska betalas tillbaka.
 • En förening som har skulder till kommunen ska ha en avbetalningsplan för dessa innan bidrag kan betalas ut. Likaså ska verksamhet som föreningen tidigare sökt bidrag för ha genomförts.
 • En samarbetsorganisation eller kretsorganisation kan få kultur- och fritidsnämndens bidrag. Det förutsätter att de föreningar som är med inte söker bidrag var för sig för samma verksamhet.
 • Bidrag betalas inte ut till förening som får/fått bidrag från annan nämnd i Lidköpings kommun för samma ändamål.
 • Bidrag kan sökas och beviljas för en period om två år.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2009-11-12 att följande regler gäller för uppvakning vid föreningsjubileum. En förutsättning för uppvaktning är att en inbjudan har kommit från föreningen. Representation sker av kultur- och fritidsnämnden. Representanten har gåva och kort med sig till jubiléet där belopp framgår.

Uppvaktning sker enligt följande:

 • 10 år - en gåva värd max 500 kr
 • 25 år - en gåva värd max 500 kr och ett extra föreningsstöd på 1 000 kr
 • 50 år - en gåva värd max 500 kr och ett extra föreningsstöd på 2 500 kr
 • 75 år - en gåva värd max 500 kr och ett extra föreningsstöd på 3 500 kr
 • 100 år - en gåva värd max 500 kr och ett extra föreningsstöd på 5 000 kr
 • 125 år - en gåva värd max 500 kr och ett extra föreningsstöd på 5 000 kr

Uppvaktning sker till medaljörens förening.

Villkor:

 • Junior- eller seniormedaljör i SM, NM, EM, VM och OS, sanktionerade av internationellt idrottsförbund eller svenskt special idrottsförbund.
 • Föreningen ska ha sin verksamhet i kommunen.
 • Föreningen ska tillhöra en riksorganisation.

Anmälan om uppvaktning

Medalj ska ha tagits under perioden 1 april – 31 mars anmälan till Kultur & Fritid senast 1 april. Endast en gåva delas ut till föreningen oavsett om flera medaljer tagits. Uppvaktning sker i samband med nationaldagsfirandet.

Kontakt

Carina Grimling

Titel: Föreningshandläggare

Enhet: Kultur o Fritid

Tel: 0510-770288

E-post: carina.grimling@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: