Försörjningsstöd och boendefrågor

Alla kan drabbas av ekonomiska problem under kortare eller längre tid i livet och då behöva hjälp med sin ekonomi eller försörjning. Det kan bero på många olika saker som till exempel att du blir arbetslös eller sjuk. Oavsett anledning till din ekonomiska situation finns vi för att stötta och hjälpa dig.

Hjälp med ekonomiskt planering, budget- och skuldrådgivning

Är du skuldsatt eller har svårt att få pengarna att räcka hela månaden kan du få hjälp med ekonomiskt planering, budget- och skuldrådgivning. Du kan boka tid hos kommunens budget- och skuldrådgivare. Kontaktuppgifter och mer information hittar du under budget- och skuldrådgivning eller kontakta Kontaktcenter på telefonnummer 0510-77 00 00.

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du söka försörjningsstöd. Försörjningsstödet är tänkt som ett stöd tills du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt.

Om du bor i kommunen och inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd, så kallat ekonomiskt bistånd. Försörjningsstödet är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du bor i kommunen och att det inte finns andra sätt att lösa situationen.

1. Hur kommer jag i kontakt med er?

När du ansöker om ekonomiskt bistånd första gången tar du kontakt med vår mottagning för eventuell bokning av nybesök.
Telefon: 0510-77 08 99

Telefonen har öppet: Måndag: 10:00-11:00 Tisdag: 14:00-15:00 Onsdag: 10:00-11:00 Torsdag: 10:00-11:00 Fredag: 10:00-11:00

2. Hur snabbt kan jag få en tid för besök?

Vår väntetid för nya ärenden är cirka 1-2 veckor. För att kunna utreda rätten till bistånd behövs ett personligt besök samt kompletta handlingar. Vilka handlingar det gäller får du reda på i ditt samtal med oss.

Till följd av rådande situation Covid -19 och för att minska risken för smittspridning sker nybesök per telefon när det är möjligt. För att nybesök per telefon ska kunna genomföras är det viktigt att du lämnar in begärda handlingar innan besökstiden.

3. Hur hittar jag er?

Vi finns på Fiskaregatan 4 C som ligger vid Rörstrandsområdet. Anmäl dig i receptionen och tala om vem du har fått tid hos, handläggarens namn finns i det informationsbrev som du fått hemskickad till dig.

Vid besöket gör du en planering tillsammans med din handläggare mot målet att du ska bli självförsörjande. Det är viktigt att du följer din planering för att du ska ha rätt till bistånd.

4. Vad måste jag lämna för uppgifter i utredningen?

Vilka uppgifter som behövs i utredningen varierar beroende på viken situation du befinner dig i. Generellt kan man säga att en utredning om försörjningsstöd består av minst två delar, dels en ekonomisk utredning och dels en utredning om du står till arbetsmarknadens förfogande eller inte. Till den ekonomiska utredningen behöver vi exempelvis kontoutdrag från samtliga banker som du har samt styrkta uppgifter om dina inkomster, tillgångar och utgifter. När det gäller utredning om du står till arbetsmarknadens förfogande eller inte behöver du visa inskrivningsintyg från Arbetsförmedlingen samt redovisa arbeten du söker. Kan du inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom måste du styrka detta med ett läkarintyg.

Ibland händer det att vi kontrollerar att dina uppgifter stämmer med andra myndigheter.

5. Hur länge måste jag vänta på ett beslut?

När du har varit på besök och gjort din ansökan ska den utredas av handläggare eller socialsekreterare. Vi utreder en ansökan om försörjningsstöd så fort som möjligt. Hur lång handläggningstiden är beror på när vi får in alla nödvändiga handlingar som vi behöver för att kunna utreda din ansökan. När din ansökan är komplett bör du få ett beslut inom sju arbetsdagar. Vilka handlingar som du behöver lämna in står på informationsbrevet som vi skickar hem till dig i samband med att vi bokar besökstid.

6. Bifall på ansökan?

Om vi bedömer att du har gjort vad du ska för att klara din försörjning och om du inte har egna medel till att kunna försörja dig så kan du få ja på din ansökan om försörjningsstöd. Hur mycket försörjningsstöd du får beror på vad du har för inkomster och godtagbara utgifter samt hur många ni är i familjen. Utredningen med beslut samt beräkning skickar vi till dig per post. Beslut gäller för en månad i taget. Du måste göra en ny ansökan för varje månad. Om du har blivit beviljad ekonomiskt bistånd kan du nästa gång söka via vår e-tjänst

Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats. kan du göra en preliminär beräkning av försörjningsstöd och få information om riksnormen för försörjningsstödet.

7. När kommer pengarna?

Har du beviljats försörjningsstöd ser du utbetalnignsdatum i utredningen som vi skickar hem till dig.

8. Vad händer om jag får avslag?

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut om du får avslag på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du göra en överklagan. För att vi ska kunna pröva ditt ärende måste det ha kommit till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Information om hur du överklagar finns i utredningen som vi skickat hem till dig i samband med att ditt beslut. Avslagsbeslut gäller, precis som beviljade, endast en månad och därefter har du möjlighet att ansöka på nytt.

Om du har pågående försörjningsstöd och söker återkommande kan du använda dig av e-tjänsten

Om försörjningsstöd

Varje år bestämmer regeringen en miniminivå för försörjningsstödet. Det kallas riksnorm och ska täcka kostnader för boende och hushållsel samt hemförsäkring och arbetsresor. Om du är medlem i fackförening eller a-kassa har du rätt att räkna med detta.

Du kan också få hjälp med kostnader för läkarvård och tandvård, hemutrustning, glasögon eller begravningskostnader med mera. Titta på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. om du vill titta närmare på vad som ingår i riksnormen.

Socialnämnden är skyldig att registrera personer som söker bistånd och dokumentera handläggningen av ansökningar, den enskilde har rätt att ta del av informationen.

Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. kan du se hur din ekonomi ser ut, och om du kan ha rätt till ekonomiskt stöd. Du kan även göra en preliminär beräkning av försörjningsstöd. Informationen finns i lättläst form och på flera språk. Här kan du också se vad som räknas till egna tillgångar.

Denna tjänst vänder sig till dig som har ekonomiskt bistånd.

Här loggar du in på Mina sidor – ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.

Support/felanmälan av tjänsten Mina sidor – ekonomiskt bistånd

Vad har tjänsten att erbjuda

Här kan du följa din ansökan om ekonomiskt bistånd, från det du lämnat in ansökan tills beslut är fattat.

Du ser när din ansökan är registrerad som inkommen, vilken bedömning och vilka beslut som fattats och när beslutet har fattats. Du kan också läsa din beräkning. Har din ansökan blivit godkänd och pengar ska betalas ut kan du också se vilken dag utbetalningen går från oss. Detta innebär att du inte behöver kontakta din handläggare för att få information om ditt ärende utan har tillgång till den när du vill via tjänsten. Du ser också kontaktinformationen till din handläggare.

På Mina Sidor kan du också få information om du har blivit utvald för stickprovskontroll och vilka handlingar du behöver ha med för att komplettera din ansökan. Du kan få informationen via sms eller e-post, du väljer själv på vilket sätt under min profil. Det är viktigt att du registrerar aktuella kontaktuppgifter till dig så att vi kan nå dig för information.

Hädanefter kommer gynnande beslut endast att meddelas via ”mina sidor” i e-tjänsten. Detta gäller oavsett om man ansöker om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten eller inte. Eventuella avslagsbeslut kommer även fortsättningsvis att delges per post.

Logga in med e-legitimation

För att logga in på Mina sidor ekonomiskt bistånd måste du logga in med e-legitimation.

E-legitimation kan du få om du uppfyller följande:

  • Du har ett svenskt personnummer
  • Du är minst 16 år (olika banker har dock olika regler för ålderskrav, hör efter med din bank)
  • Du är folkbokförd i Sverige

Både du och din make, maka, partner eller sambo behöver bank-id eller e-legitimation när ni söker försörjningsstöd tillsammans via e-tjänsten återansökan ekonomiskt bistånd. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank. Läs mer om e-legitimation på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Alla som finns i kommunen och som inte kan försörja sig har rätt till ekonomiskt bistånd om det inte finns andra sätt att lösa situationen.

Stödet är behovsprövat och du är skyldig att efter förmåga själv bidra till din försörjning. Det innebär bland annat att du som är arbetslös och kan arbeta ska söka arbete aktivt. Du är också i första hand skyldig att använda dig av samhällets övriga bidragssystem och förmåner.

Andra sätt att bidra till sin egen försörjning kan vara att använda sig av bankmedel och tillgångar som går att sälja. Du ska också vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och söka arbete på egen hand. Du behöver också ta del av de sysselsättningsåtgärder som erbjuds hos Arbetsförmedlingen och i kommunen.

Socialtjänsten kan begära att den som får försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om det inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Om du inte kan arbeta ska du styrka detta med giltigt läkarintyg.

Om du har fått ekonomiskt stöd som förskott på ersättning, exempelvis lön, sjukpenning eller pension, kan du behöva betala tillbaka ditt försörjningsstöd. Du kan även bli återbetalningsskyldig om du fått ekonomiskt stöd på grund av arbetskonflikt eller bankstrejk.

Om du lämnat in oriktiga uppgifter eller undanhållit information måste du betala tillbaka ditt försörjningsstöd. Vi är i det fallet också skyldiga enligt Bidragsbrottslagen att göra polisanmälan för misstänkt bidragsbrott.

Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut om du får avslag på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du göra en överklagan. Berätta varför du anser att beslutet ska ändras och vilken förändring du önskar.

Skicka gärna med en kopia av beslutsmeddelandet och annat som du anser är viktigt. Skriv under överklagan och skicka den till:

Lidköpings kommun
Social Välfärd
Fiskaregatan 4C
531 30 Lidköping

För att vi ska kunna pröva ditt ärende måste det ha kommit till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om Socialnämnden väljer att inte ändra beslutet på det sätt du begärt så skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Har du frågor eller önskar få hjälp med din överklagan?

Vänd dig i första hand till den person som fattat beslutet. Vi har skyldighet att hjälpa dig med överklagan.

Om du är bostadslös och inte kan ordna boende på egen hand kan du få hjälp i form av tillfälligt boende vid socialnämndens övernattningslägenhet.

Förutsättningen är att du inte har behov av vård. Det finns en lägenhet för män och en för kvinnor. Hjälpen är individuellt behovsprövat. Om du får rätt till hjälp får du övernattningsplats,frukost och enklare kvällsmat. Tillsyn sker nattetid. Förvaring av privata ägodelar får inte förekomma. Du kan få hjälp vid behov en natt åt gången, längre period vid helgerna. Om du inte följer rutinerna för övernattningslägenheten får du inta vara kvar och riskerar att inte få bo där fler nätter.

I vissa fall kan bistånd i form av tillfälligt boende i övernattningslägenheten beviljas även för dig som har egen inkomst men där behovet av akut boende av olika skäl inte kan tillgodoses på annat sätt. I dessa fall tar social- och arbetsmarknadsnämnden ut en avgift för boendet om 80 kr/dygn.

Om du är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad kan du bli beviljad boendesamordning (4 kap 1 § Socialtjänstlagen).

Som bostadslös räknas även du som har ordnat tillfälliga bostadslösningar. Biståndet bedöms individuellt och om du får rätt till hjälp skickar vi remiss till förvaltningens boendesamordnare. Boendesamordnaren och du har sen ett möte och planerar på vilket sätt som du kan få stöd i ditt bostadssökande.

Bistånd i form av boendesamordning garanterar inte att den enskilde får bostad hos någon hyresvärd i kommunen.

Har du stora svårigheter att hantera din ekonomi kan du få hjälp i form av förmedling av egna medel. Hjälpen är individuellt prövad och andra möjligheter till stöd och hjälp, exempelvis god man, ska undersökas innan du eventuellt får denna hjälp. Om du får ja till denna hjälp kan du låta din inkomst gå direkt till Social Välfärd och därmed få hjälp med att planera och hantera din ekonomi och fakturor, exempelvis genom att hyra och el betalas direkt via förmedlingskontot.

Du utformar tillsammans med din socialsekreterare en plan för vilket stöd och hjälp som du behöver för att på sikt klara av att hantera din ekonomi på egen hand.

Hemsändningsbidrag är ett stöd till kommersiell service i glesbygder för att upprätthålla en tillfredsställande försörjning med dagligvaror i glesbygden.

Hemsändningsbidrag utgår till butiker under följande förutsättningar:

Hemsändning ska ha skett från dagligvarubutik som är belägen utanför centralort, till konsument/hushåll inom Lidköpings Kommun, med undantag av Lidköping centralort, som inte själv av medicinska skäl har möjlighet att ta sig till butiken. Hemsändning ska endast omfatta dagligvaror samt levereras högst en gång per vecka till ett och samma hushåll.

Vänd dig till mottagningen för ekonomiskt bistånd.
Telefon: 0510-77 08 99

Telefonen har öppet:

Måndag: 10:00-11:00
Tisdag: 14:00-15:00
Onsdag: 10:00-11:00
Torsdag: 10:00-11:00
Fredag: 10:00-11:00

…eller till kommunens Kontaktcenter på 0510-77 00 00.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: